ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK – Az „ANGOL, NEKED” TANTERMI és ONLINE

KÉPZÉSEKEN

Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Fortesque
Kft. (Cg. 14-09-316153, adószám: 26211231-1-14, székhely: 8725 Iharosberény, Jókai Mór utca
13.) (Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000717), a továbbiakban „Képző” és a
képzésben résztvevő, a továbbiakban „Résztvevő”, együtt a továbbiakban „Felek” között létrejött
felnőttképzési szerződésnek. A Képző „ANGOL, NEKED” TANTERMI ÉS ONLINE képzéseire a
következő általános feltételek vonatkoznak:
1. A szerződés létrejöttének lehetséges formái:
A) Írásban megkötött felnőttképzési szerződés:
A Képző és a résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, a szerződést mindkét fél
aláírja (papír alapú szerződés).
B) Élőszóban megkötött felnőttképzési szerződés:
Képző és a résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, azonban a felek nem írnak alá
papír alapú szerződést, hanem a Képző a szóban egyeztetett feltételeket tartalmazó e-
mailt küld a résztvevőnek.
C) Telefonon megkötött felnőttképzési szerződés:
A Képző és a résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a felek nem írnak alá
papír alapú szerződést, hanem a Képző a telefonon egyeztetett feltételeket tartalmazó e-
mailt küld a résztvevőnek.
D) Online jelentkezési folyamat / Online vásárlási folyamat eredményeként megkötött
felnőttképzési szerződés:
A Képző és a résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a felek nem írnak alá
papír alapú szerződést, hanem a résztvevő a Képző által biztosított online jelentkezési
felület vagy webshop segítségével jelentkezik egy meghatározott képzésre.
2. Szintfelmérés
Valamennyi Résztvevő számára biztosított a szintfelmérés lehetősége, amelyen történő részvétel
a Résztvevő számára kötelező és ingyenes. A szintfelmérés időtartama 30 perc, ezen
megtörténik a Képző és a tananyag bemutatása a Résztvevőnek, valamint a Képző felméri a
Résztvevő ismereteit, hogy a szolgáltatást a Résztvevő egyéni igényeinek és céljainak
megfelelően alakíthassa ki.
3. A szolgáltatás és ellenértéke:
Az „Angol, neked” képzés egy egyéni képességekre szabott, részben interaktív, részben képzési
segédanyagokat biztosító, és azok egyéni elsajátítását ellenőrző szolgáltatás, amely folyamatos
szakképzői jelenlétet / háttérsegítséget biztosít, amelynek igénybevételéért a Résztvevő képzési
díj megfizetésére köteles. Az oktatási anyagok tekintetében a Képző szerzői jogai állnak fenn,
azokat a Képző ügyvezetője szerkesztette, állította össze. A Képző által tartott magánórákat a
Képző ügyvezetője személyesen, vagy a Képző egyéb munkavállalója tartja meg. Személyes
kapcsolattartás a Képző ügyvezetőjével közvetlenül lehetséges a Résztvevők számára.
A Résztvevő a Képző szolgáltatását háromféleképpen veheti igénybe:
A) A Résztvevő a „Nagy Csomagban” (Big Package) – a
https://www.angolneked.com/online-oktatas honlapon kifejtett tartalommal) négy

tanórán vehet részt előzetesen egyeztetett ütemezés szerint, valamint megkapja a Képző
által összeállított képzési anyagokat (tankönyv, munkafüzet, hang- és videóanyagok). A
Résztvevő és a Képző heti rendszerességgel egyezteti a tanórák időpontjait. Résztvevő e
szolgáltatásért 33.000,-- forint megfizetésére köteles.
B) A Résztvevő a „Kis Csomagban” (Small Package) – a
https://www.angolneked.com/online-oktatas honlapon kifejtett tartalommal) megkapja
a Képző által összeállított képzési anyagokat (tankönyv, munkafüzet, hang- és
videóanyagok). Résztvevő e szolgáltatásért 16.000,-- forint megfizetésére köteles.
Résztvevő emellett kedvezményes áron előzetesen egyeztetett ütemezés szerint
tanórákon vehet részt, melynek időpontjait Résztvevő és a Képző heti rendszerességgel
egyezteti. a magánórák 4.000,-- forint / magánóra áron vehetők igénybe.
C) A Résztvevő csomagrendelés hiányában, előzetesen egyeztetett ütemezés szerint egyéni
tanórákon vehet részt, melynek időpontjait Résztvevő és a Képző heti rendszerességgel
egyezteti. A magánórák 8.000,-- forint / magánóra áron vehetők igénybe. A magánórákon
a Képző az oktatási anyagai segítségével oktatja a Résztvevőt, aki azonban az oktatási
anyagokat saját részre nem kapja meg azok teljességében, csupán a magánórákon
használhatja azokat.
A Résztvevő köteles megadni a képzéssel kapcsolatos egyéni igényeit, melyet a Képző figyelembe
vesz az egyéni képzési terv kidolgozásakor. Amennyiben a Résztvevő által jelzett célok
nincsenek összhangban a Képző által összeállított és fejlesztett képzési anyaggal vagy a Képző e
célokat nem képes teljesíteni, azt haladéktalanul, még a magánórák/csomag díjának megfizetése
előtt jelezni köteles a Résztvevőnek.
A Képző a magánórákat online, egyeztetett időpontban, vagy személyesen, a 1117 Budapest,
Prielle Kornélia utca 19/f szám alatt tartja.
A Felek az órák időpontját közösen határozzák meg, heti egyeztetés szerint, elsősorban a Képző
órarendjére figyelemmel. Esetleges változtatásról, lemondásról a Képző e-mailben küld
megerősítést a Résztvevőnek. Amennyiben bármilyen előre nem látható okból akadály merül fel
a Képző szolgáltatásával kapcsolatban, a Képző köteles haladéktalanul értesíteni a Résztvevőt az
akadályoztatásról.
Felelősség kizárása technikai akadályok miatt az online oktatási anyagok esetén: A Képző teljes
mértékben kizárja a felelősségét a Résztvevő internetes kapcsolatának rossz minőségéből,
hiányából, a Résztvevő informatikai eszközének meghibásodásából, helytelen beállításából, a
Résztvevő eszközén telepített szoftverek nem megfelelőségéből adódó technikai akadályokkal
kapcsolatban.
4. Teljesítmény ellenőrzés, értékelés
A képzés időtartama alatt a Képző minden óra után értékelést ad a résztvevő fejlődésével
kapcsolatban. Az értékelés kiterjed az órai jelenlétre, aktivitásra, nyelvi készségekre és szintre.
Az értékelést a tanórákat követően e-mailben elküldött „Egyéni teljesítményértékelés”
tartalmazza.
5. Tájékoztatás adatkezelésről
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A jelen
jelentkezési kérdőív kitöltése alapján létrejövő szerződésben meghatározott adatait, továbbá a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb
adatait Képző az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU)

2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok
statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra
alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források
igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek
számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző a Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a
képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.
Résztvevő adatait a Képző az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint tartja nyilván és
kezeli. Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző megfelelő tájékoztatást
nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a
személyes adataival kapcsolatos jogairól.
6. A szerződés felmondása
A felnőttképzési szerződés rendes felmondással egyik fél sem mondhatja fel.
A szerződést a Képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha
 a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
 a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Képző felszólítása ellenére sem
teljesíti
 ha a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres
megtartását,
 ha a résztvevő a képzés idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el.
A Résztvevő abban az esetben, ha a Képző szerinte nem nyújt megfelelő minőségű szolgáltatást,
a szerződést felmondhatja. A felmondás a közlésével haladéktalanul hatályosul. „Kis / Nagy
csomag” megrendelése esetén a képzési díj megfizetését követően tizenöt napon belül közölt
felmondás esetén a teljes képzési díj visszajár a Résztvevőnek. A Képző a résztvevő számára
visszajáró díjat átutalással fizeti vissza a résztvevő által megadott bankszámlaszámra 2
munkanapon belül. A képzés díjának megfizetését követő 15 napon belül a szerződés
felmondásának helye nincs.
7. A képzés díjának megfizetése
A magánórák díjának megfizetése készpénzben történik a tanóra helyszínén, az oktatás
befejezését követően. A számlát a képző e-mail útján küldi meg a Résztvevőnek.
A Kis/Nagy Csomag megrendelését követően a csomagok díjának kifizetése számla ellenében, a
számlán megjelölt számlaszámra, a számlán megadott határidőben történik.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya
adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar
Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
8. Panaszok kezelése
A képzésben résztvevő a képzéssel kapcsolatos panaszával a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz
fordulhat, amikor valamilyen fogyasztóvédelmi jogsértést tapasztalt a Képző részéről, és a vitás
ügyét előzetesen megkísérelte rendezni vele. Választása szerint a Résztvevő a Képző székhelye
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz is fordulhat.
Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes 2023. 11. 29-től.

Fortesque Kft.
Bodó Dániel Márton ügyvezető

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása